This kind of mark can not be seen. It is called love, Harry. Love.

5. januar 2006 – Nyttårsforsetter

1. Rydde på kontoret
Kontoret mitt er enkelt nok det mest rotete rommet i huset, og sannsynligvis i nabolaget; jeg vil ikke si i hele Edinburgh, fordi det må være en dott et eller annet sted som er verre. Oppriktig talt så grøsser jeg av tanken på hva jeg vil finne når jeg kommer ned til bunnen av all møkka. Imidlertid, når må jeg gå i gjennom et angrepskurs bare for å komme bort til skrivepulten min, så er det på tide med min årlige rengjøring.

2. Ikke miste flere notatbøker
Etter noen paniske uker har jeg endelig klart å lokalisere en savnet skrivebok. Som allid, når jeg legger vekk slike ting, har jeg «husket på» at den inneholdt så viktige notater og oppfinnsomme ideer at jeg aldri ville klare å huske dem, og at hele neste bok måtte bli improvisert hvis de ikke ble funnet igjen. Nå når jeg har funnet skriveboka, og har den ved siden av meg, så ser jeg at den inneholder noen få nyttige ideer blant mye skrot. Uansett, stresset jeg fikk med det jeg trodde kunne sammenliknes med Den hellige gral, var nok til å minne meg på at jeg må passe bedre på materialet mitt.

3. Være hensynsløs angående å beskytte skrivedager
For eksempel å ikke være med på endeløse forespørsler om å ha «viktige» og «forfalte» møter på de dagene. Det morsomme er at selv om skriving har vært min jobb i flere år nå, så må jeg fortsatt kjempe for å få tid til å gjøre det. Noen mennesker skjønner ikke det at jeg fortsatt må sitte i ro og fred for å skrive bøkene. De tror at bøkene spretter opp som paddehatter uten min medviten. Jeg må derfor vokte tiden som er tildelt skrivingen som en Hungarian Horntail vokter det førstefødte egget.

4. Følge råd fra kritikere om hvordan bli en bedre forfatter
Jeg forsøker alltid å høre på konstruktiv kritikk. Når jeg feiler, prøver jeg å dekke over feilene mine og kalle dem min «stil».

5. Prøve å holde barn friske
Når vi nå forlater vinteren med mest sykdom vi noensinne har sett i denne familien, ber jeg om at ingen av barna mine vil få en rennende nese på minst en uke, og på den måten klare å sette meg inn i seriøs skriving med minst et par timers søvn bak meg.

~

JANUARY 5th

New Year’s Writing Resolutions

1. Muck out my study.
My study is easily the messiest room in the house, and probably our street; I won’t say in the whole of Edinburgh, because there must be a squat somewhere that’s worse. Frankly, I shudder to think what I will find when I finally reach the bottom of all these teetering piles of garbage. However, as I currently have to negotiate an assault course just to reach my desk I think the time has come for my annual tidy-up.

2. Do not lose any more notebooks.
After a somewhat panicky few weeks I have finally located a missing notebook. As always when I mislay these things, I had been ‘remembering’, in its absence, that it contained notes so essential and ideas so imaginative that I would never be able to duplicate them, and the whole of the next book would be impoverished if they were never found. Now that I have said notebook beside me on this desk, however, I see that it contains few useful nuggets amid a lot of complete dross. Nevertheless, the stress I endured while believing it to be the notebook equivalent of the Holy Grail was enough to remind me that I must take better care of my working materials.

3. Be ruthless about protecting writing days
, ie, do not cave in to endless requests to have ‘essential’ and ‘long overdue’ meetings on those days. The funny thing is that, although writing has been my actual job for several years now, I still seem to have to fight for time in which to do it. Some people do not seem to grasp that I still have to sit down in peace and write the books, apparently believing that they pop up like mushrooms without my connivance. I must therefore guard the time allotted to writing as a Hungarian Horntail guards its firstborn egg.

4. Follow advice from critics on how to be a better writer.
I always try to act on constructive criticism. When I fail, I attempt to embrace my faults and call them my ‘style’.

5. Try and keep children healthy.
As we leave behind the sickliest winter ever known in this family, I pray that none of my kids develops a runny nose for at least a week, thus enabling me to set about serious writing with at least a few hours’ sleep behind me.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!